Obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).

I. Základní ustanovení
Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) 

Poskytovatel služeb:

Jana Neuwerthová Šmýdová
IČO: 716 504 74
se sídlem: Kišiněvská 794/8, Praha 10, 100 00
živnostenské oprávnění zapsané u Městská část Praha 10, dne 30. 9. 2002,

Kontaktní údaje:
e-mail: jana@neuwerthova.cz, telefon: +420 777 942402
web: https://www.neuwerthova.cz
(dále jen „Poskytovatel“)
 
Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti Poskytovatele a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „Kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na této webové stránce dostupné na internetové adrese https://www.neuwerthova.cz.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

II. Informace o službách a cenách
Informace o službách, včetně uvedení cen jednotlivých služeb a jejich hlavních vlastností, jsou uvedeny u jednotlivých služeb. Ceny služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
Veškerá prezentace služeb umístěná na webu je informativního charakteru a Poskytovatel není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto služeb.
Případné slevy z kupní ceny služeb nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se Poskytovatel s Kupujícím jinak.

 III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí Kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
Kupující provádí objednávku služeb těmito způsoby:
●      vyplněním objednávkového/kontaktního formuláře, 

●      objednáním přes tlačítko "Objednávka zavazující k platbě",

●      objednávka emailem na jana@neuwerthova.cz
Při zadávání objednávky si Kupující vybere službu a způsob platby.

Před odesláním objednávky je Kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil.  Údaje uvedené v objednávce jsou Poskytovatelem považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení Kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

Neprodleně po obdržení objednávky zašle Poskytovatel Kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou Kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy.

Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky Poskytovatele. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky Poskytovatelem. Neprodleně po obdržení objednávky zašle Poskytovatel Kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou Kupující při objednání zadal. Toto potvrzení se považuje za uzavření smlouvy. 

V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže Poskytovatel splnit, zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením Kupujícího o přijetí této nabídky Poskytovateli na jeho e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách.
Všechny objednávky přijaté Poskytovatelem jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není Kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky Poskytovatelem. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo e-mail Poskytovatele uvedený v těchto obchodních podmínkách.
V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně Poskytovatele při uvedení ceny služby, nebo v průběhu objednávání, není Poskytovatel povinen dodat Kupujícímu službu za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že Kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Poskytovatel informuje Kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle Kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí Kupujícím na e-mailovou adresu Poskytovatele.

IV. Zákaznický účet / Členská sekce
Na základě registrace může Kupující přistupovat do svého zákaznického účtu nebo také členské sekce. Ze svého zákaznického účtu může Kupující provádět objednávání služby. Kupující může objednávat služby také bez registrace.
Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání služeb je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání služeb jsou Poskytovatelem považovány za správné.
Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
Poskytovatel může zrušit uživatelský účet a to zejména v případě, když Kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy nebo těchto obchodních podmínek.
Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Poskytovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

V. Platební podmínky a dodání služeb
Cenu služby a případné náklady spojené s poskytováním služeb dle kupní smlouvy může Kupující uhradit následujícími způsoby:
● bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 1450334037/3030, vedený u Air Bank a. s.,
Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním služeb.

V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet Poskytovatele.

Služby jsou Kupujícímu dodány:
●      osobně,
●      přes domluvené online rozhraní.
Volba způsobu dodání služby se domlouvá emailem.
Poskytovatel vystaví Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na e-mailovou adresu Kupujícího.

VI. Odstoupení od smlouvy
Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.
Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů:
●      od realizace první části služby.

Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
●      při poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Poskytovatel před uzavřením smlouvy sdělil Kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
●      v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.

Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí Kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.
Pro odstoupení od kupní smlouvy zašle Kupující e-mail nebo dopis na doručovací adresu Poskytovatele uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Poskytovatel potvrdí Kupujícímu bezodkladně přijetí emailu nebo dopisu.
Odstoupí-li Kupující od smlouvy, vrátí mu Poskytovatel bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem.

VII. Doručování
Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
Kupující doručuje Poskytovateli korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Poskytovatel doručuje Kupujícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

VIII. Osobní údaje
Všechny informace, které Kupující při spolupráci s Poskytovatelem uvede, jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno. Pokud Kupující nedá Poskytovateli písemné svolení, údaje o Kupujícím nebude Poskytovatel jiným způsobem než za účelem plnění ze smlouvy používat, vyjma e-mailové adresy, na kterou mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje zákon, pokud není vysloveně odmítnut. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobných nebo souvisejících služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem (zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení) odhlásit.

E-mailová adresa bude za tímto účelem uchovávána po dobu 5 let od uzavření poslední smlouvy mezi smluvními stranami.
Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů. 

IX. Mimosoudní řešení sporů
K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi Poskytovatelem a Kupujícím z kupní smlouvy.
Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
Poskytovatel je oprávněn k poskytování služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

X. Závěrečná ustanovení
Veškerá ujednání mezi Poskytovatelem a Kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
Poskytovatel není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
Všechna práva k webovým stránkám Poskytovatele, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží Poskytovateli. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu Poskytovatele.

Poskytovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání webu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení.
Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
Znění obchodních podmínek může Poskytovatel měnit či doplňovat.

Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 10. 6. 2021.

Zde si můžete stáhnout formulář na odstoupení od smlouvy