Obchodní podmínky

pro poskytování digitálního obsahu

Níže naleznete obchodní podmínky, které se použijí pro poskytování produktů v digitální podobě (digitálního obsahu), a to online kurzů, webinářů, e-booků a jiných produktů s digitálním obsahem, k němuž dochází přes webové rozhraní www.neuwerthova.cz.  

         I.         DŮLEŽITÉ POJMY A ZKRATKY

Tyto pojmy, které jsou v těchto obchodních podmínkách uváděny s velkým počátečním písmenem, znamenají následující:

1.     OP

Tyto Obchodní podmínky.

2.     POSKYTOVATEL

Simple Link s.r.o.

Společnost zapsaná v OR - MS Praha, odd. C, vl. 311441

IČ: 08006938

DIČ: CZ08006938

Sídlo: Kišiněvská 794/8, Praha 10, 100 00

Telefonní číslo: +420 777942402

E-mail: kurzy@neuwerthova.cz

 

3.     UŽIVATEL

Ten, kdo se společností jako Poskytovatelem uzavře ohledně Produktu Smlouvu. Uživatelem může být podnikatel nebo Spotřebitel.

 

4.     SPOTŘEBITEL

Fyzická osoba, která při uzavírání Smlouvy se společností jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. Pokud v objednávkovém formuláři uvedete své IČ, bude bráno za to, že Smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako Spotřebitel.  

 

5.     SMLOUVA

Smlouva o poskytování digitálního obsahu, která je uzavírána mezi společností jako Poskytovatelem a Vámi jako Uživatelem a jejímž obsahem je povinnost zpřístupnit Vám Produkt k užívání pro Vaši vlastní potřebu a Vaše povinnost zaplatit Cenu nebo poskytnout své osobní údaje. Smlouvu tvoří Vaše Objednávka, ze strany společnosti potvrzení Objednávky a tyto OP. Je uzavírána v českém jazyce, archivována je v elektronické podobě a Vám jako Uživateli není přístupná (pro Vás jako Uživatele budou informace k uzavřené Smlouvě obsaženy v potvrzení o uzavřené Smlouvě, které jsou Vám v souladu s těmito OP zaslány). 

 

6.     PRODUKT

Online kurz, webinář, e-book a jiný produkt s digitálním obsahem, který je předmětem Smlouvy uzavírané přes Webové rozhraní. Produkt může být buď úplatný (kdy Cena představuje odměnu za zpřístupnění), nebo bezúplatný – zdarma (kdy namísto Ceny poskytujete své osobní údaje).

 

7.     OBJEDNÁVKA

Řádně vyplněný a odeslaný elektronický objednávkový formulář, který představuje Váš návrh na uzavření Smlouvy.

 

8.     CENA

Odměna za zpřístupnění Vámi vybraného Produktu uvedená v Objednávce. Platí se v korunách českých.   

 

9.     WEBOVÉ ROZHRANÍ

Webové rozhraní www.neuwerthova.cz

 

10.  WEB

Internetové stránky s doménou www.neuwerthova.cz

 

11.  OZ

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

 

        II.         ODPOVĚDNOST

Jako Uživatel berete na vědomí, že digitální obsah Produktů užíváte na vlastní riziko a že závisí pouze na Vás, jakým způsobem informace využijete a jakých výsledků dosáhnete. Poskytovatel neodpovídá za Vaše výsledky, které v souvislosti s užíváním Produktu zaznamenáte, ani nenese odpovědnost za jakoukoli případnou majetkovou či nemajetkovou újmu. Digitální obsah Produktů nenahrazuje zdravotní péči.  

 

      III.         INFORMACE NA WEBU

1.     Jakékoli hodnocení Produktů nebo mě jako Poskytovatele (recenze), které je uvedeno na Webu, pochází od osoby, které byl digitální obsah Produktu skutečně zpřístupněn. Jako Poskytovatel mám přehled o uživatelích, kterým byly jednotlivé Produkty zpřístupněny, a v případě pochybností nahlédnu do evidence potvrzených objednávek, zda dané osobě, která recenzi poskytla, byl Produkt skutečně zpřístupněn. Tímto způsobem je důvěryhodnost recenzí ověřována. Na Webu nemusí být uvedeny všechny recenze, které jsou poskytnuty, ale jsou vybírány ty, které jsou zveřejněny.    

 

2.     U každého Produktu je na Webu uveden jeho popis, co zahrnuje, jaká je jeho cena, kdy a na jak dlouho bude zpřístupněn apod. Tyto popisy Produktů jsou informativního charakteru a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy, ustanovení § 1732 odst. 2 OZ se tak nepoužije.

 

      IV.         OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY

1.     Jako Uživatel objednáváte Produkt přes Webové rozhraní odesláním řádně vyplněného elektronického objednávkového formuláře (Objednávka). Objednávka obsahuje základní informace k Produktu (název, kdy a na jak dlouho Vám bude zpřístupněn, co je jeho součástí apod.) a jeho celkovou Cenu.  

 

2.     Před odesláním objednávkového formuláře můžete zkontrolovat a změnit vyplněné údaje. Poskytovatel se spoléhá na pravdivost, správnost a úplnost údajů uvedených v Objednávce a nenese odpovědnost za nepravdivé, nesprávné či neúplné údaje. Stisknutím tlačítka „Objednávka zavazující k platbě“ (u Produktů zdarma stisknutím tlačítka „Přihlásit se zdarma“) je Vámi vyplněný objednávkový formulář odeslán a tím jste učinili závaznou objednávku Produktu, resp. návrh na uzavření Smlouvy.  

 

3.     Přijetí Objednávky Vám bude potvrzeno zasláním e-mailu na Vaši elektronickou adresu, která je v ní uvedena. Přílohou tohoto potvrzujícího e-mailu je shrnutí Vaší Objednávky a tyto OP ve formátu pdf nebo obdobném. Doručením tohoto potvrzujícího e-mailu, v němž je uveden i Váš případný výslovný souhlas se započetím plnění před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy (viz níže v těchto OP – „Odstoupení od smlouvy“), je Smlouva uzavřena a tento e-mail představuje současně potvrzení o jejím uzavření.

 

       V.         CENA PRODUKTŮ A ZPŮSOB PLATBY

CENA PRODUKTŮ

1.     Na Webu jsou uvedeny aktuální ceny Produktů včetně DPH. Ceny Produktů se mohou měnit s tím, že pro Vás jako Uživatele platí vždy cena, která je aktuální v okamžiku objednání Produktu. Aktuální cena Produktu uvedená na Webu Vám může být navýšena pouze v případě, že zvolíte možnost platby Ceny formou splátek (viz níže). Vzhledem k charakteru Produktů nevznikají žádné náklady na dopravu, ani jiné náklady spojené s jejich zpřístupněním. Cena uvedená v souhrnu objednávky před odesláním objednávkového formuláře je tedy cenou konečnou.

 

2.     Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na Webu (např. překlep) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, Poskytovatel nemá povinnost Vám za takovou zjevně chybnou cenu Produkt zpřístupnit a je v takovém případě oprávněn odstoupit od Smlouvy.

 

3.     Ke zpřístupnění úplatného Produktu dojde nejdříve po úplném zaplacení Ceny, a v případě rozložení platby na splátky (viz níže) nejdříve po zaplacení první splátky. Ke zpřístupnění Produktu zdarma dojde nejdříve po uzavření Smlouvy.

 

ZPŮSOB PLATBY

4.     Cenu je možné uhradit následujícími způsoby:

a)     bankovním převodem na účet společnosti,

b)     online platebními kartami VISA, VISA Electron, Maestro, MasterCard,

c)     rychlým online převodem.

 

5.     V případě platební metody uvedené pod písmenem a) (bankovní převod na účet) obdržíte platební údaje v e-mailu potvrzujícím přijetí Vaší Objednávky.

 

6.     Platební metody uvedené pod písmeny b) a c) (online platební karta a rychlý online převod) jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., IČ 26046768, e-mail podpora@gopay.cz, tel. +420 387 685 123, www.gopay.com. Tato společnost poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a rychlých online převodů. Veškeré údaje v průběhu platby zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu výše uvedené společnosti a ze strany této společnosti mi nejsou předávány. Svůj dotaz k těmto platebním metodám můžete směřovat přímo na výše uvedené kontakty této společnosti.

 

SPLATNOST CENY

7.     V případě bankovního převodu na účet společnosti je Cena splatná do 2 dnů od potvrzení přijetí Vaší Objednávky (tedy od uzavření Smlouvy). Datum splatnosti je uvedeno v pokynech k platbě. Cena je zaplacena v okamžiku připsání příslušné částky na bankovní účet společnosti.

 

8.     V případě plateb online kartou nebo rychlým online převodem je Cena splatná bezprostředně po uzavření Smlouvy.

 

9.     Po přijetí platby Vám bude vystaven a na Váš e-mail zaslán příslušný daňový doklad-faktura.

 

PLATBA VE SPLÁTKÁCH

10.  Je-li tato možnost na Webu u konkrétního Produktu uvedena, můžete zvolit platbu Ceny formou splátek. V takovém případě může dojít k navýšení aktuální ceny Produktu uvedené na Webu. Celkovou konečnou Cenu pak uvidíte v souhrnu Vaší objednávky před jejím odesláním. V případě platby Ceny na splátky se Objednávkou zavazujete zaplatit všechny splátky.

 

11.  V případě prodlení s úhradou splátky je Poskytovatel oprávněn Vám digitální obsah Produktu znepřístupnit až do doby zaplacení příslušné splátky. Tím není dotčena Vaše povinnost zaplatit všechny splátky. Rovněž je Poskytovatel v takovém případě oprávněn Vám písemným oznámením celou nezaplacenou část Ceny okamžitě zesplatnit a ke dni uvedenému v tomto oznámení požadovat zaplacení všech zbylých splátek najednou, anebo od Smlouvy odstoupit. Odstoupením od Smlouvy nevzniká povinnost vrátit Vám splátky před odstoupením od Smlouvy zaplacené.   

 

      VI.         ZPŘÍSTUPNĚNÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU PRODUKTŮ

ZPŮSOB ZPŘÍSTUPNĚNÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU

1.     Digitální obsah online kurzu Vám bude zpřístupněn tím, že na Vaši elektronickou adresu uvedenou v Objednávce Vám budou zaslány přístupové údaje (uživatelské jméno a heslo) k Vašemu uživatelskému účtu do členské sekce na Webu.

 

2.     Digitální obsah webináře nebo digitální obsah online kurzu zdarma Vám bude zpřístupněn zasláním odkazu na Vaši elektronickou adresu uvedenou v Objednávce, na kterém je možné digitální obsah stáhnout nebo otevřít.

 

3.     Digitální obsah e-booku Vám bude ve formátu docx, pdf nebo obdobném zpřístupněn zasláním na Vaši elektronickou adresu uvedenou v Objednávce jako příloha e-mailu nebo jako odkaz, na kterém je možné digitální obsah stáhnout nebo otevřít.

 

4.     Pokud je na Webu u konkrétního Produktu uveden jiný způsob zpřístupnění digitálního obsahu (např. zasláním odkazu na uzavřenou facebookovou skupinu, kde bude digitální obsah sdílen), bude Vám digitální obsah zpřístupněn tímto jiným způsobem. 

 

ČAS ZPŘÍSTUPNĚNÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU

5.     Na Webu může být u Produktu uveden konkrétní den, kdy bude digitální obsah zpřístupněn. V taktovém případě Vám bude digitální obsah Produktu zpřístupněn v takto předem oznámený den.  

 

6.     Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci, závisí čas zpřístupnění digitální obsahu na zvoleném způsobu platby. V případě, že Cenu Produktu platíte bankovním převodem na účet společnosti, bude Vám digitální obsah zpřístupněn do 3 pracovních dnů od připsání Ceny na bankovní účet společnosti. V případě plateb online platební kartou nebo rychlým online převodem Vám bude digitální obsah zpřístupněn obratem po provedení platby. Digitální obsah Produktu zdarma Vám bude zpřístupněn obratem po uzavření Smlouvy, nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci.

 

7.     Na Webu může být u Produktu uvedeno, že Vám jeho digitální obsah bude zpřístupňován postupně, po částech. V takovém případě Vám první část (modul) digitálního obsahu Produktu bude zpřístupněna v čase určeném dle předchozích odstavců a další části (moduly) postupně dle předem oznámeného harmonogramu.

 

DÉLKA PŘÍSTUPNOSTI DIGITÁLNÍHO OBSAHU

8.     Na Webu může být u Produktu uvedeno, jakou dobu budete mít k digitálnímu obsahu přístup. V takovém případě Vám bude digitální obsah Produktu přístupný po takto předem oznámenou dobu.

 

9.     Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci, máte digitální obsah přístupný navždy. To neplatí pro webináře nebo online kurzy zdarma, k jejichž digitálnímu obsahu máte přístup pouze v den a čas, který je na Webu uveden.  

 

AKTUALIZACE DIGITÁLNÍHO OBSAHU

10.  Digitální obsah Produktu Vám bude zpřístupněn v nejnovější verzi dostupné v době uzavření Smlouvy, která Vám nebude aktualizována.

 

11.  Budou Vám však poskytovány aktualizace, které jsou nezbytné k tomu, aby byl digitální obsah Produktu bez vad po celou dobu trvání Smlouvy nebo (u digitálního obsahu zpřístupněného jednorázově na časově neomezenou dobu) aby byl bez vad po dobu, po kterou to můžete rozumně očekávat. V takovém případě budete upozorněni, že je dostupná aktualizace, jakým způsobem ji můžete provést a že v případě jejího neprovedení nemáte práva z vady, která vznikne pouze v důsledku neprovedené aktualizace. To neplatí, jestliže v Objednávce vezmete na vědomí a výslovně odsouhlasíte, že po zpřístupnění digitálního obsahu Vám nebude poskytována jeho aktualizace.  

 

FUNKČNOST DIGITÁLNÍHO OBSAHU, TECHNICKÉ A PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ

12.  Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu docx, pdf a obdobnými, přehrávání video a audio souborů, dále připojení k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení a funkční e-mailovou schránku udržovanou ve stavu schopném přijímat zprávy (digitální prostředí).

 

13.  Za propojení digitálního obsahu Produktu s Vaším digitálním prostředím nesete odpovědnosti Vy jako Uživatel.

 

    VII.         AUTORSKÁ PRÁVA A MLČENLIVOST

1.     Digitální obsah Produktu je autorským dílem, jehož autorem je Jana Neuwerthová Šmýdová, majitelka společnosti Simple Link s.r.o., coby Poskytovatel. Digitální obsah je vám zpřístupněn jako Uživateli pro Vaši osobní potřebu. Není možné jej (ani jakoukoli jeho část), ať už v původní či změněné podobě, bez předchozího výslovného písemného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám.

 

2.     Rovněž máte povinnost zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do Vašeho uživatelského účtu v členské sekci na Webu.

 

3.     V případě porušení autorských práv nebo povinnosti mlčenlivosti je Poskytovatel oprávněn Vám digitální obsah Produktu znepřístupnit a požadovat náhradu škody, která v důsledku takového porušení vznikla. Porušení autorských práv je dále postižitelné podle autorského zákona a podle trestněprávních předpisů.  

 

   VIII.         ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1.     Obecně platí, že pokud je smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (tedy mj. přes internet), má uživatel, který je Spotřebitelem, dle § 1829 OZ právo od smlouvy bez udání důvodu odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy. Pokud (objednáváte-li úplatný Produkt) v objednávkovém formuláři zaškrtnete políčko „Souhlasím se započetím plnění před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a beru na vědomí, že udělením souhlasu zaniká mé právo odstoupit od smlouvy“, nemáte podle § 1837 písm. l) OZ právo na odstoupení od Smlouvy bez udání důvodu a vrácení peněz.

 

2.     V případě, že Vám digitální obsah Produktu nebude během 14 dnů od uzavření Smlouvy zpřístupněn a jste-li Spotřebitelem, pak během této 14denní lhůty máte právo od Smlouvy i bez udání důvodu odstoupit. Lhůta je zachována, pokud oznámení o odstoupení odešlete nejpozději 14. den po dni, kdy byla Smlouva uzavřena. Pro odstoupení můžete využít formulář uvedený pod těmito OP. Odstoupit od Smlouvy můžete zasláním vyplněného formuláře, nebo jiného textu obdobného znění, na některou z kontaktních adres uvedených výše (e-mail nebo adresa sídla), případně jakýmkoli jednoznačným prohlášením, které vůči Poskytovateli učiníte. Odstoupit od Smlouvy, jejímž předmětem je Produkt zdarma, můžete tím, že se odhlásíte z e-mailové databáze (odhlásit se můžete kliknutím na příslušný odkaz, který najdete na konci každého zaslaného e-mailu).   

 

3.     Je-li předmětem Smlouvy úplatný Produkt, obratem po obdržení oznámení o odstoupení od Smlouvy dostanete potvrzení o jeho přijetí. Cena Vám pak bude vrácena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, a to na stejný účet, ze kterého byla zaplacena. Jiným způsobem Vám Cena může být vrácena jen tehdy, pokud s tím budete souhlasit a pokud Vám tím nevzniknou další náklady. Vzhledem k tomu, že odstoupení od Smlouvy bez udání důvodu je možné jen tehdy, nebyl-li Vám digitální obsah Produktu zpřístupněn, nevzniknou Vám žádné náklady spojené s jeho vrácením. Jakékoli náklady, které by Vám v souvislosti s odstoupením od Smlouvy případně vznikly (např. náklady spojené se zasláním oznámení o odstoupení), nesete ze zákona Vy.  

 

4.     Jako Uživatel můžete od Smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených zákonem nebo Smlouvou. Poskytovatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení Vašich povinností ze Smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům do Webového rozhraní, porušení autorských práv, povinnosti mlčenlivosti a v dalších případech stanovených zákonem. V případě odstoupení od Smlouvy je Poskytovatel oprávněn Vám okamžitě digitální obsah Produktu znepřístupnit a požadovat náhradu škody, pokud z porušení Vašich povinností vznikla.

 

5.     Poskytovatel má právo odstoupit od Smlouvy také z důvodu nenaplnění minimální kapacity přihlášených uživatelů nebo z jiných vážných důvodů. V takovém případě Vám bude Cena vrácena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, nedohodneme-li se výslovně na použití platby na jiný Produkt dle Vašeho výběru. Cena Vám bude vrácena na stejný účet, ze kterého byla zaplacena, nebude-li výslovně dohodnuto jinak.

 

6.     Pokud by z Vaší strany nedošlo k úhradě Ceny ani ve lhůtě 10 dnů po splatnosti, Smlouva se uplynutím této lhůty ruší automaticky, bez nutnosti odstoupení.

 

7.     Je-li Vám společně s Produktem poskytnut jako dárek bonus, je darovací smlouva mezi námi uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy, pozbývá darovací smlouva účinnosti. V důsledku toho je Poskytovatel oprávněn Vám okamžitě zrušit přístup k bonusu, případně máte povinnost bonus bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, vrátit. Veškeré bonusy jsou zpřístupněny spolu se zpřístupněním Produktu, není-li na Webu u Produktu uvedeno jinak.

 

      IX.         REKLAMACE

1.     Po zpřístupnění Produktu si, prosím, co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost jeho digitálního obsahu a zjistíte-li nedostatky nebo vady, napište prosím na kurzy@neuwerthova.cz, aby mohla být provedena náprava. Může se stát, že je digitální obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Web může být aktualizován bez předchozího upozornění.

 

2.     Pokud Produkt nebo přístupové údaje nenaleznete ve své e-mailové schránce v čase uvedeném v těchto OP (viz „Čas zpřístupnění digitálního obsahu“), zkontrolujte, prosím, nejprve složky „hromadné“ nebo „spam“. Pokud ani tam Produkt nebo přístupové údaje nenaleznete, napište prosím na kurzy@neuwerthova.cz, aby mohla být provedena náprava.

 

3.     V případě, že digitální obsah Produktu není ve shodě se Smlouvou, máte práva z vadného plnění v souladu s příslušnými ustanoveními OZ.

 

4.     Práva z vadného plnění Vám nenáleží v případě vad způsobených nesprávným užíváním nebo uložením Produktu. Dále Vám práva z vadného plnění nenáleží v případě neprovedených aktualizací (více viz výše v těchto OP – „Aktualizace digitálního obsahu“). Rovněž Poskytovatel neodpovídá za nedostupnost nebo jiné vady digitálního obsahu v případě nevyhovujícího digitálního prostředí (tedy v případě, že nemáte potřebné technické a programové vybavení nebo síťové připojení uvedené v těchto OP – viz „Funkčnost digitálního obsahu, technické a programové vybavení“). Za účelem ověření, zda se vada vyskytla v důsledku nevyhovujícího digitálního prostředí, máte zákonnou povinnost poskytnout nezbytnou součinnost v míře, kterou lze rozumně požadovat a kterou lze zajistit technicky dostupnými prostředky, jež jsou pro Vás co nejméně rušivé. V případě odmítnutí poskytnutí součinnosti máte práva z vadného plnění jen tehdy, prokážete-li, že digitální obsah Produktu není ve shodě se Smlouvou.

 

5.     Práva z vadného plnění (reklamaci) můžete u mě uplatnit prostřednictvím kontaktů uvedených výše v těchto OP (e-mail nebo adresa sídla).

 

       X.         VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

1.     Máte-li k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či mojí činnosti nějakou stížnost, napište prosím na některou z kontaktních adres uvedených výše v těchto OP.

 

2.     Dozor nad dodržováním povinností vyplývajících z právních předpisů vykonávají tyto orgány: Česká obchodní inspekce, živnostenský úřad v Praze 10 a Úřad pro ochranu osobních údajů (jedná-li se o povinnosti při zpracování osobních údajů). 

 

3.     Případný spor mezi Poskytovatelem a Vámi jako Uživatelem bude řešen přednostně smírnou cestou. Pokud jste Spotřebitel a z uzavřené Smlouvy nebo v souvislosti s ní vznikne mezi námi spor, máte právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je v takovém případě Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na webových stránkách České obchodní inspekce (www.coi.cz).

 

      XI.         ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.     Tyto OP jsou zveřejněny na Webu a je na ně přímo odkazováno v objednávkových formulářích k Produktům. Odesláním vyplněného objednávkového formuláře přes Webové rozhraní stvrzujete, že Vám je obsah OP znám a že s ním souhlasíte. Tyto OP ve formátu pdf či obdobném jsou Vám rovněž zaslány v příloze e-mailu potvrzujícího Vaši Objednávku.

 

2.     Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Poskytovatele a Uživatele, které ze Smlouvy vyplývají.

 

3.     Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Vámi jako Uživatelem se řídí těmito právními předpisy: OZ a jste-li Spotřebitel, pak i zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

4.     Poskytovatele nezavazují žádné kodexy chování související s odvětvím podnikání – poskytování online kurzů, webinářů, e-booků a jiných produktů s digitálním obsahem.

 

5.     Zásady zpracování osobních údajů naleznete v Informacích o zpracování osobních údajů, které jsou zveřejněny na Webu a na které je přímo odkazováno v objednávkových formulářích k Produktům.

 

6.     Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto OP neplatným či neúčinným, namísto neplatného nebo neúčinného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému či neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatnost či neúčinnost ustanovení OP nemá vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení OP.

 

7.     Tyto OP je Poskytovatel oprávněn jednostranně měnit. Pro Vás jako Uživatele platí text obchodních podmínek účinný k datu Vaší Objednávky.

 

8.     Tyto OP jsou účinné od 2. 1. 2023.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

Adresát: Simple Link s.r.o., sídlo Kišiněvská 794/8, Praha 10, PSČ 100 00, e-mail kurzy@neuwerthova.cz  

 

 

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží(*)/o poskytnutí těchto služeb(*):

 

 

Datum objednání/datum obdržení (*):

 

 

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů (*):

 

 

Adresa spotřebitele/spotřebitelů (*):

 

 

Číslo bankovního účtu pro vrácení peněz:

 

 

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (*):

(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

 

 

Datum:

 

 

 

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte

Soubor ke stažení