Obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).

I. Základní ustanovení
Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) 

Simple Link, s.r.o.
IČ: 08006938
se sídlem: Kišiněvská 794/8, Praha 10, 100 00
Společnost zapsaná v OR - MS Praha, odd. C, vl. 311441, kontaktní údaje:
e-mail: jana@simplelink.cz
            telefon: +420 777 942402
web: https://www.neuwerthova.cz
(dále jen „prodávající“)
 
Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese https://www.neuwerthova.cz (dále jen „internetový obchod“).
Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

II. Informace o předmětech koupě

Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, jehož autorem je poskytovatel vykonávající též majetková autorská práva k předmětu koupě. Je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování předmětu koupě třetím osobám bez souhlasu poskytovatele (autora). 

Informace o předmětech koupě včetně uvedení cen jednotlivých položek a jejich hlavních vlastností, jsou uvedeny u jednotlivých položek v katalogu internetového obchodu. Ceny předmětů koupě jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků. Ceny předmětů koupě zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
Veškerá prezentace předmětů koupě umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto předmětů koupě. 
V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s dodáním předmětů koupě. Informace o nákladech spojených s dodáním předmětů koupě uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy jsou předměty koupě doručovány v rámci území České republiky.
Případné slevy z kupní ceny předmětů koupě nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak. 

III. Zdravotní upozornění a vyloučení odpovědnosti

Každý uživatel užívá předmět koupě na vlastní riziko.
Poskytovatel neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé majetkové či nemajetkové újmy vzniklé v souvislosti s užíváním předmětu koupě, včetně jeho užívání v rozporu s pravidly, pokyny či upozorněními obsaženými v těchto obchodních podmínkách, obsažených ve videích nebo uveřejněných na webových stránkách www.neuwerthova.cz.
Uzavřením kupní smlouvy objednatel přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou objednatele, resp. uživatele a poskytovatel za ně nenese žádnou odpovědnost.

 IV. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
Kupující provádí objednávku předmětů koupě těmito způsoby:
●      prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,
●      vyplněním objednávkového formuláře. 
Při zadávání objednávky si kupující vybere předmět koupě, způsob platby a doručení.
Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku kupující odešle prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Chci objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.
Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení se považuje za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím na e-mailovou adresu kupujícího.
V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách.
Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo e-mail prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.
V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny předmětu koupě v internetovém obchodě nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu předmět koupě za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na e-mailovou adresu prodávajícího.

V. Zákaznický účet / Členská sekce
Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu, nebo také členské sekce. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání předmětů koupě. Kupující může objednávat předměty koupě také bez registrace.
Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání předmětů koupě je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání předmětů koupě jsou prodávajícím považovány za správné.
Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
Prodávající může zrušit uživatelský účet a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy nebo těchto obchodních podmínek.
Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

VI. Platební podmínky a dodání zboží
Cenu předmětů koupě a případné náklady spojené s dodáním předmětů koupě dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:
●      převodem na bankovní účet prodávajícího č. 2101606764/2010, vedený u Fio Banka a. s.,
●      bezhotovostně platební kartou,
●      bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány Gopay,
Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s dodáním předmětů koupě ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním předmětů koupě.
V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.
V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním předmětů koupě není zálohou.
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin
Předmět koupě je kupujícímu dodán:
●      na emailovou adresu určenou kupujícím objednávce.

Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na e-mailovou adresu kupujícího.
Kupující nabývá vlastnické právo k předmětu koupě zaplacením celé kupní ceny za předmět koupě včetně nákladů na dodání.

VII. Práva z vadného plnění
Prodávající zodpovídá kupujícímu, že předmět koupě při převzetí nemá vady a je kompletní. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující předmět koupě převzal.
●      má předmět koupě vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu předmět koupě a na základě reklamy jimi prováděné,
●      se předmět koupě hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se předmět koupě tohoto druhu obvykle používá,
●      je předmět koupě v odpovídajícím rozsahu a
●     předmět koupě vyhovuje požadavkům právních předpisů.
Povinnosti z vadného plnění má prodávající nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění autora předmětu koupě. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u předmětu koupě v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
Je-li na prodávaném předmětu koupě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze předmět koupě použít, použijí se ustanovení o záruce. Zárukou se prodávající zavazuje, že předmět koupě bude po určitou dobu způsobilý k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu předmět koupě oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou nemůže kupující vadný předmět koupě užívat.
Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím předmětu koupě věděl, že předmět koupě má vadu, anebo pokud vadu sám kupující způsobil.
V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat
●      výměnu za nový předmět koupě,
●      opravu předmětu koupě,
●      přiměřenou slevu z kupní ceny,
●      odstoupení od smlouvy.
Kupující má právo odstoupit od smlouvy,
●      pokud má předmět koupě podstatnou vadu,
●      pokud nemůže předmět koupě řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
●      při větším počtu vad předmětu koupě.
Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (obvykle třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má předmět koupě větší počet vad (zpravidla nejméně tři vady současně), má kupující právo uplatnit požadavek na slevu z kupní ceny, výměnu předmětu koupě nebo odstoupit od smlouvy.
Při uplatnění reklamace je kupující povinen prodávajícímu sdělit, jaké právo si zvolil. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li kupující si své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva stejná jako při nepodstatném porušení smlouvy.
Není-li oprava nebo výměna předmětu koupě možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
Pokud prodávající prokáže, že kupující před převzetím o vadě předmětu koupě věděl nebo ji sám způsobil, není prodávající povinen nároku kupujícího vyhovět.
Prodávající je povinen přijmout reklamaci v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.
Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.
Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby, v opačném případě ho soud nemusí přiznat.
Volbu způsobu reklamace má kupující.
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

VIII. Odstoupení od smlouvy
Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.
Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů
●      ode dne převzetí předmětu koupě,
●      ode dne převzetí poslední dodávky předmětu koupě, je-li předmětem smlouvy několik druhů předmětů koupě nebo dodání několika částí,
●      ode dne převzetí první části předmětu koupě, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka předmětů koupě.
Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy
●      poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
●      o dodávce předmětu koupě, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
●      dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
●      v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.
Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.
Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na e-mailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.
Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem.
Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nevo nedostupnosti předmětu koupě. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

IX. Doručování
Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

X. Osobní údaje
Všechny informace, které kupující při spolupráci s prodávajícím uvede, jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno. Pokud kupující nedá prodávajícímu písemné svolení, údaje o kupujícím nebude prodávající jiným způsobem než za účelem plnění ze smlouvy používat, vyjma e-mailové adresy, na kterou mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje zákon, pokud není vysloveně odmítnut. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného nebo souvisejících předmětů koupě a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem (zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení) odhlásit. E-mailová adresa bude za tímto účelem uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední smlouvy mezi smluvními stranami.
Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů ZDE. 

XI. Mimosoudní řešení sporů
K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
Prodávající je oprávněn k prodeji předmětů koupě na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

XII. Závěrečná ustanovení

Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 21. 3. 2022.